Hướng dẫn tạo trang chờ chuyển hướng mã hóa URL cho blogger

Đăng ngày: 06/08/2022 bởi admin | Tổng 468 Lượt Xem

Hôm nay ToiCode.Net xin chia sẻ cho các bạn cách chờ chuyển hướng trang cho website blogger một cách dễ dàng nhất bằng vài dòng code

Các bước thực hiện

Bước 1: bạn cần đăng nhập vào blogger của bạn và tạo một trang có tên là chuyển hướng

  • sau đó bạn chuyển sang chế độ HTML và dán đoạn Mã html dưới vào
<div class='ad-placement'> <!--[ Your_ad_code_here ]-->
</div>
<div class='safelink-button' id='safelink'> <div style='text-align: center'> <div class='button outline' id='safelink-wait'>Please wait...</div> <script>/*<![CDATA[*/ var currentURL = location.href; var str = currentURL; var res = str.replace('https://toicode.net/p/chuyen-huong.html' + '?url=', " "); function changeLink(){ var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString, '_blank')}; document.write('<a href="#getLink" id="safelink-download" class="button">Create link</a>'); var linkDL = document.getElementById("safelink-download"); var notif = document.getElementById("safelink-wait"); var time = 5; var textTime = document.createElement("span"); linkDL.parentNode.replaceChild(textTime, linkDL); var id; id = setInterval(function () { time--; if (time < 0) { textTime.parentNode.replaceChild(linkDL, textTime); clearInterval(id); notif.style.display = "none"; linkDL.style.display = "inline-block"; } else { textTime.innerHTML = "Link will appear in " + time.toString() + " second"; }}, 1000); /*]]>*/</script> </div>
</div>
<div class='safelink-content'> <!--[ Write_your_content_here ]-->
</div>
<div class='safelink-create' style='text-align:center'> <div class='ad-placement'> <!--[ Your_ad_code_here ]--> </div> <div id='getLink'> <a class='button' href='javascript:;' onclick='changeLink();' rel='noreferrer noopener' target='_blank'>Get link</a> </div> <div class='ad-placement'> <!--[ Your_ad_code_here ]--> </div>
</div>

Thay link https://toicode.net/p/chuyen-huong.html thành đường link trang bạn tạo ở trên

Bước 2: thêm CSS và javascrip 

dán mã này trên thẻ </b:skin> hoặc có thể dán trên thẻ </head>

/* Safelink */
:root {--link-outline-color:#48525c;--link-bg-color:#204ecf;}
.button{display: inline-flex;align-items: center;margin: 15px 15px;padding: 10px 20px;outline: 0;border: 0;border-radius: 2px;color: #fefefe;background-color: var(--link-bg-color);font-size: 14px;white-space: nowrap;overflow: hidden;max-width: 100%;line-height: 2em}
.button.outline{color: var(--link-outline-color);background-color: transparent;border: 1px solid #ebeced}
.button.outline:hover{border-color: var(--link-bg-color)}
.safelink-button, .safelink-create > *{margin: 1.8em 0}
.safelink-button span{display: block;font-size: 12px}
#getLink{margin: 5px 0}
#getLink .button{display: none}
#getLink:target .button{display: inline-flex}

Javascrip xóa m?=1 Sao chép mã dưới đây vào trên thẻ </head>

<script>
//<![CDATA[ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1", "?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); }
//]]>
</script>

Bước 3: thêm Javascrip chuyển hướng và mã hóa URL

Sao chép mã dưới và dán vào thẻ </body>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'> <script> /*<![CDATA[*/ var Base64 = { _keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", encode: function(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) { enc3 = enc4 = 64; } else if (isNaN(chr3)) { enc4 = 64; } output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4); } return output; }, decode:function(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = Base64._utf8_decode(output); return output; }, _utf8_encode:function(string) { string = string.replace(/\r\n/g, "\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) { var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if ((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } return utftext; }, _utf8_decode:function(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2; } else { c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3; } } return string; } }; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() { auto_safeconvert(); }; function auto_safeconvert() { var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) { protected_links += ", " + a_to_vd; } else if (protected_links == "") { protected_links = a_to_vd; } var a_to_ve = ""; var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; var daftarPostingan = ["https://toicode.net/p/chuyen-huong.html"]; var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random() * daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) { a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) { a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) { a_to_vh = true; } j++; } if (a_to_vh == false) { var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "noopener noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n"; } } var a_to_vj = ""; var a_to_vk = ""; if (a_to_vj) { a_to_vj.innerHTML += a_to_vb; } if (a_to_vk) { a_to_vk.innerHTML += a_to_va; } }; function a_to_fa() { var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf; }; /*]]>*/ </script> <!--[Protect link from encode]--> <script> protected_links = "facebook.com, instagram.com, twitter.com"; auto_safelink(); </script>
</b:if>

Thay link https://toicode.net/p/chuyen-huong.html  thành link của bạn đã tạo ở trên
Để loại chừ các đường link không chuyển hướng thì các bạn chỉ việc thêm như dưới và cách nhau bằng dấu phẩy

  protected_links = "facebook.com, instagram.com, twitter.com";

Lời Kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn song cách để tạo tạo trang chờ chuyển hướng mã hóa URL cho blogger thật dễ dàng đúng không, Chúc Các Bạn Thành Công Với ToiCode.Net Blog , các bạn có thể tìm thấy cho mình những thủ thuật hay nhất và cả một loạt những cách để bạn làm giàu ngay trên thế giới Internet rộng lớn này !

0
0
đánh giá
Đánh giá bài viết

Ngày hôm nay thất bại Ngày mai cũng thất bại
Nhưng ngày kia chắc chắn sẽ là thành công!

Bình Luận Bài Viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gana hasta $100 en premios de bienvenida en gate io
Khách
27/03/2023 06:58

Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

© Copyright 2022 - Company Name. All rights reserved.

Content Protection by DMCA.com - Blog IT ™ Quản trị & biên tập bởi: Si Thanh